TÜZÜK PDF ÜST YAZI PDF

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

BÖLÜM I

 

Kuruluşu       :           Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Faaliyetleri

 

MADDE   1.   Aşağıda adları yazılı olan kişiler tarafından, Eskişehir’de “Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği” adı altında bir dernek kurulmuştur. Bu dernek “ESEM” kısa adıyla da anılır.

 

MADDE   2.   Derneğin merkezi Eskişehir’dedir. Adresi “Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No: 34, 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Binası, Kat: 1, Tepebaşı, 26150-Tepebaşı-ESKİŞEHİR”dir. Derneğin şubesi yoktur

 

MADDE   3.   Derneğin amaç ve çalışma konuları aşağıda sıralanmıştır;

a)   Dernek üyelerinin mesleki ve sosyal dayanışmasını sağlar, okul sonrası dostluk, arkadaşlık tesis eder, mezunlarını mesleki çalışmalar hakkında bilgilendirir ve meslektaşların ihtiyacı olan mezuniyet sonrası eğitimi yayar, mezunların saygı, sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma ilkeleri ile topluma daha yararlı bireyler olmasına katkıda bulunur, faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.

b)   Fakültemizde okuyan başarılı ve maddi olanakları yeterli olmayan öğrencilere ekonomik ve sosyal yönden güçlenmeleri için maddi ve manevi destekte bulunur.

c)   Eczacılık alanında araştırıcı ve bilim adamı yetişmesi için maddi ve manevi destekte bulunur.

d)   Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın mezuniyet sonrası eğitim etkinliklerini arttırıcı çalışmalar yapar, teşvik eder, bu konuda başarılı olanları ödüllendirir.

e)   Yeni mezunlara iş imkanları konusunda yardımcı olur.

f)   Üyelerin sosyal yaşamlarına katkıda bulunmak amacıyla, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, çay gibi organizasyonlar düzenler, lokal açar ve işletir, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder. Gerekli gördüğü hallerde işletme yetkisini başka şahsa veya kuruluşa verebilir.

g)   Mesleki ve bilimsel konularda seminer, kurs, söyleşi, sempozyum, çalıştay, panel, konferans ve kongreler düzenler.

h)   Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur.

i)    Bilim alanı ile ilgili mecmua ve kitapları olanakları dahilinde sağlayarak Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bölümlerine destek verir.

j) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartır ve bu amaçla internet ortamından da yararlanır.

k) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

l) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

m) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar, işletir ve kurulanlara iştirak eder.

n) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

o) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.

p) Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.

r) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alır ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunur.

s) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler üretir ve yürütür.

t) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.

u) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilikler açar.

 

Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.

 

BÖLÜM II

 

Dernek Kurucuları:

 

MADDE   4.   Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslekleri, baba adları, doğum yeri ve tarihleri ile ikametgah adresleri aşağıda gösterilmiştir.

 

1) Adı-Soyadı : K. Hüsnü Can Başer,Prof. Dr.
Mesleği : Eczacı,Öğretim Üyesi
Baba adı : Musa
Doğum yeri ve tarihi : Çankırı, 1949
İkametgah adresi : Arifiye Mah. İnhisar Sok. No. 38/3, 26010 ESKİŞEHİR
Uyruğu : T.C
2) Adı-Soyadı : Ümit Uçucu, Prof. Dr.
Mesleği : Eczacı, Öğretim Üyesi
Baba adı : Enver
Doğum yeri ve tarihi : Çorum, 1951
İkametgah adresi : Deliklitaş Cad. Yuvam Apt. No. 41/A, D:6, 26090 ESKİŞEHİR
Uyruğu : T.C
3) Adı-Soyadı : İlhan Işıkdağ, Prof. Dr.
Mesleği : Eczacı, Öğretim Üyesi
Baba adı : İhsan
Doğum yeri ve tarihi : Merzifon, 1949
İkametgah adresi : Üniversite Evleri, C-6 Blok, D:3, 26040 ESKİŞEHİR
Uyruğu : T.C
3) Adı-Soyadı : Neşe Kırımer, Prof. Dr.
Mesleği : Eczacı, Öğretim Üyesi
Baba adı : Sami
Doğum yeri ve tarihi : Eskişehir, 1952
İkametgah adresi : Gültepe Mah. Üniversite Evleri, E-79, 26040 ESKİŞEHİR
Uyruğu : T.C
5) Adı-Soyadı : Muzaffer Öğütveren, Yard. Doç. Dr.
Mesleği : Eczacı, Öğretim Üyesi
Baba adı : Seyit
Doğum yeri ve tarihi : Eskişehir, 1950
İkametgah adresi : Gültepe Mah. Üniversite Evleri D-3, 26040 ESKİŞEHİR
Uyruğu : T.C
6) Adı-Soyadı : Ayla Ertan, Yard. Doç. Dr.
Mesleği : Eczacı, Öğretim Üyesi
Baba adı : Ahmet
Doğum yeri ve tarihi : Eskişehir, 1953
İkametgah adresi : Porsuk Bulvarı Beyaz Yalı Apt. No. 57/13, 26010 ESKİŞEHİR
Uyruğu : T.C
7) Adı-Soyadı : Salih Zeki Uskan, Öğr. Gör. Dr.
Mesleği : Eczacı, Öğretim Görevlisi
Baba adı : Muammer
Doğum yeri ve tarihi : Kastamonu, 1945
İkametgah adresi : Vişnelik Mah. Taşköprü Cad. No. 37/7, 26020 ESKİŞEHİR
Uyruğu : T.C
8) Adı-Soyadı : Mustafa Kozanlıoğlu
Mesleği : Eczacı
Baba adı : İsmail
Doğum yeri ve tarihi : Sivrihisar, 1949
İkametgah adresi : Yunusemre Cad. No. 66/4, 26090 ESKİŞEHİR
Uyruğu : T.C

 

BÖLÜM III

 

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma

Derneğe üye olma

 

MADDE   5.   Derneğin üyeliği asli ve fahri olmak üzere iki çeşittir. 5253 sayılı Dernekler Yasası’nın ilişik maddelerinde yazılı üye olma, üyelikten çıkma, üyelikten çıkarılma ve üye haklarına ilişkin hükümler saklıdır.

a)   Asil üyelerin aşağıda yazılı niteliklerden birini taşımaları gerekir:

1-Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olmak,

2-Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Öğretim Üye ve Yardımcısı olarak görev yapmış veya halen yapmakta olmak,

3-Üyelik için yapılan müracaatları yönetim kurulu en geç 30 gün içinde karara bağlar ve bu karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Kurucu üyeler, derneğin asil üyesidir.

4- Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

b)   Eczacılığa yakın ilgi duyan ve bu ilgisini dernek tüzüğünün 3. maddesinde yazılı amaçlar doğrultusunda her türlü çalışma ve etkinlikleri ile gösteren kişiler derneğe Onursal üye olabilirler. Onursal üyelik kişiye, yönetim kurulu kararı ile verilir. Onursal üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur, yönetim kuruluna seçilemezler, ancak geçici komisyonlarda görev alabilirler. Onursal üyeler, derneğe arzu ederlerse bağışta bulunabilirler fakat aidat ödeme yükümlülükleri yoktur.

 

Üyeliğin Sona Ermesi:

 

MADDE   6.   Üyeliğin sona ermesi, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur:

a) Üyelikten Çıkma

1-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

2-Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

b) Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Üyelerin Hakları:

 

MADDE   7.   Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 

BÖLÜM IV

 

Derneğin Organları:

 

MADDE   8.   Derneğin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur.

 

Genel Kurul:

 

MADDE   9.   Genel kurul derneğin asil üyelerinden oluşur. Her üyenin genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyeler toplantıya katılabilir, söz alabilir, ancak oy hakları yoktur ve organlara seçilemezler.

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması:

 

MADDE   10.

a) Olağan Genel Kurul: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Olağan Genel Kurul’un yer, saat, gündem, tarihinin gazetede veya e-posta ile ilan edildiği tarihten sonra üyelik başvurusunda bulunan veya üyeliğe kabul edilenler Olağan Genel Kurula katılamazlar, hazirun listesinde yer alamazlar. Olağan Genel Kurula katılma hakkı bulunan, hazirun listesinde yer alan üyeler, varsa aidat borçlarını Olağan Genel Kurul Gündemine başlamadan önce hala ödememişlerse, oy kullanamazlar, seçimde aday olamazlar, Yönetim ve Denetleme Kurullarında yer alamazlar. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

b)   Olağanüstü genel kurul: Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü genel kurul toplantısı yapılır.

 

Genel Kurul Toplantısı:

 

MADDE   11.

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü, Karar Alma Usül ve Şekilleri:

 

MADDE   12.

a) Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

b) Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar:*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.          Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

 

MADDE   13. Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10- Derneğin vakıf kurması,

11- Derneğin fesih edilmesi,

12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

b) Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

c) Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili:

 

MADDE   14. Yönetim kurulu genel kurul tarafından asil üyeler arasından üç yıl süreyle ve gizli oyla seçilecek beş asil ve beş yedek üyeden kurulur.

Yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçerek iş bölümü yapar.

Yönetim kurulu, gerektiğinde yeteri kadar memur ve müstahdemi ücret karşılığında dernekte çalıştırabilir.

Yönetim kurulu, çoğunlukla toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çoğunluğuyla alınır. Oylar eşit olmazsa, başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Yönetim kurulu üyeliği boşaldığı takdirde, aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler toplantıya çağırılırlar.

Ayrılma ve diğer sebeplerle yönetim kurulu üye sayısı yedek de dahil dört kişiden aşağıya düşerse, seçim için mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 ay içinde genel kurul toplantısına çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi, duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Yönetim kurulunda en az dört üye hazır bulunmadıkça toplanmış sayılmaz. Bu husus yönetim kurulu karar defterine yazılır.

1- Yönetim Kurulu Başkanı: Derneğin genel başkanı olup, derneği temsil eder. Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve uygulatır.

2- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerine sahiptir.

3- Genel Sekreter: Derneğin üye kayıt defteri, karar defteri ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar. Genel kurul toplantıları için gerekli işlemleri yerine getirir. Yönetim kurulu kararlarına uygun olarak derneğin işlemlerini yürütür. İlgili geçici kuralların yardımıyla toplantılar düzenler. Çalışma ve yeni gelişmeleri üyelere duyurur. Her altı ayda bir yönetim kuruluna sunulmak üzere çalışma raporu hazırlar.

4- Sayman: Derneğin gelir ve gider hesaplarını usulüne göre tutar. Aidatları alındı belgesi karşılığında toplar, derneğin paralarını ulusal bir bankada bulundurur. Gelirleri üç gün içinde bankada açılan hesaba yatırır. Bütçe ve bilançoyu hazırlar. Bu amaçla, gelir-gider, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri tutar. Her altı ay sonunda, yönetim kuruluna sunulmak üzere bütçe durumu hakkında rapor hazırlar.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri:

 

MADDE   15.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5- Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7- Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Denetleme Kurulunun Teşkili Görev ve Yetkileri:

 

MADDE   16.

Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Bildirim Yükümlülüğü* :

 

MADDE   17.

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

a) Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Eklenir.

b) Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

c) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

d) Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

e) Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

BÖLÜM V

 

Mali Hükümler:

 

MADDE   18. Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir:

1- Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL, aylık olarak ta 5 TL (yıllık 60 TL) aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3- Dernek tarafından tertiplenen, yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, çay gibi her türlü soysal, bilimsel ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7- Derneğin bankalarda bulunan döviz ve Türk Lirası hesaplarının faiz ve ikramiyeleri,

8- Diğer gelirler.

 

Derneğin Giderleri:

 

MADDE   19. Derneğin giderleri aşağıda gösterilmiştir:

1- Derneğin ulusal veya uluslararası düzeyde iletişimini sağlamak üzere telefon, telefaks, bilgisayar vb. her türlü iletişim aracının satın alınması,

2- Üyeler arasında ulusal veya uluslararası bilgilendirmeyi gerçekleştirmek amacıyla yaptığı yayınlar ve diğer masraflar,

3- Ulusal veya uluslararası toplantılarda, yurtdışından çağrılı olanların veya yurt dışına gönderilen üyelerin masrafları,

4- Derneğe satın alınan demirbaş ve gayrimenkullere ait masraflar,

5- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yaptığı her türlü harcama,

Harcamaların 1000 YTL (Bin Yeni Türk Lirası)’nın üzerinde olanlar için yönetim kurulu kararı gereklidir. Bin Yeni Türk Lirasına kadar olan giderler, başkan, genel sekreter ve sayman’ın kararı ile yapılır ve ilk yönetim kurulu toplantısında kurulun onayına sunulur.

 

Gelir ve Giderlerde Usul:

 

MADDE   20. Dernek gelirleri, Dernekler kanununun 63. maddesinde gösterilen alındı belgesi ile toplanır ve giderler için de harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Bağış ve aidatları toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar Valilikçe tescil ettirilir.

 

Derneğin Parasının ve Mallarının Korunması:

 

MADDE   21.

a) Yönetim Kurulu, derneğin demirbaş defterine kayıtlı malları hakkında muhafaza tedbirlerini alır ve gerekirse sigortalarını yaptırır.

b)   Derneğin paraları yönetim kurulu kararı ile bir bankaya yatırılır. Dernek saymanında 500 YTL (Beşyüz Yeni Türk Lirası) dan fazla para bulunmaz.

c)   Dernek adına açılmış olan hesaptan yönetim kurulu başkanı ile sayman üyenin ancak birlikte attıkları imzalarıyla doğrudan veya çek yazmak suretiyle bankadan para çekilebilir. Çekilen para en geç onbeş gün içinde yerine harcanır. Başkanın bulunmadığı hallerde yönetim kurulunca yetki verildiğinde başkan yerine başkan vekili veya yetki verilen yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından çek imzalanır.

 

Derneğin Defterleri:

 

MADDE   22. Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

a) Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

b) Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

c) Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

1-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1.1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

1.2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

1.3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

1.4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

1.5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

1.6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

2- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

2.1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2.2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

d) Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

e) Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

f) Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

1-Gelir ve gider belgeleri;

1.1-Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

1.2-Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

g) Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

h) Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

i) Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

j) Beyanname Verilmesi*

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

k) Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

l) Derneğin Borçlanma Usulleri     

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

BÖLÜM VI

 

Çeşitli Hükümler

 

Tüzük Değişikliği:

 

MADDE   23.

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi:

 

MADDE   24.

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye:

 

MADDE   25. Derneğin feshi halinde menkul ve gayrimenkul bütün mal varlığı ile alacak ve her türlü hakları Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’na devredilir.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

 

MADDE   26.

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

 

MEVCUT YÖNETİM KURULU

1. Asiye MERİÇ (Başkan)

2. Nurgül (AKYILDIZ) TISIK (2. Başkan)

3. Murat Sami BERKMAN (Sekreter)

4. Ali İlhan ERTÜRK (Sayman)

5. Sevda (MAKİNECİ) BAKKALCIOĞLU (Üye)